اسپیرولینا و سلامت چشم

اسپیرولینا و سلامت چشم

اسپیرولینا و سلامت چشم:
تحقیقات نشان داده است که اسپیرولینا برای چشم مفید است. این اثبات شده است که در بهبود بیماری های چشم مانند آب مروارید سالمندان، آسیب به شبکیه در اثر دیابت (رتینیت)، آسیب به شبکیه نفروتیک و سخت شدن عروق خونی شبکیه موثر است.

دلیل آن غنی بودن اسپیرولینا از زیگزانتین است که این خطرات را کاهش می دهد.همچنین میزان بالای بتا کاروتن در اسپیرولینا که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود.

اسپیرولینا و سلامت چشم    اسپیرولینا و سلامت چشم    اسپیرولینا و سلامت چشم    اسپیرولینا و سلامت چشم    اسپیرولینا و سلامت چشم    اسپیرولینا و سلامت چشم

.

تحقیقات نشان داده است که اسپیرولینا برای چشم مفید است. این اثبات شده است که در بهبود بیماری های چشم مانند آب مروارید سالمندان، آسیب به شبکیه در اثر دیابت (رتینیت)، آسیب به شبکیه نفروتیک و سخت شدن عروق خونی شبکیه موثر است.

دلیل آن غنی بودن اسپیرولینا از زیگزانتین است که این خطرات را کاهش می دهد.همچنین میزان بالای بتا کاروتن در اسپیرولینا که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود.

تحقیقات نشان داده است که اسپیرولینا برای چشم مفید است. این اثبات شده است که در بهبود بیماری های چشم مانند آب مروارید سالمندان، آسیب به شبکیه در اثر دیابت (رتینیت)، آسیب به شبکیه نفروتیک و سخت شدن عروق خونی شبکیه موثر است.

دلیل آن غنی بودن اسپیرولینا از زیگزانتین است که این خطرات را کاهش می دهد.همچنین میزان بالای بتا کاروتن در اسپیرولینا که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود.

تحقیقات نشان داده است که اسپیرولینا برای چشم مفید است. این اثبات شده است که در بهبود بیماری های چشم مانند آب مروارید سالمندان، آسیب به شبکیه در اثر دیابت (رتینیت)، آسیب به شبکیه نفروتیک و سخت شدن عروق خونی شبکیه موثر است.

دلیل آن غنی بودن اسپیرولینا از زیگزانتین است که این خطرات را کاهش می دهد.همچنین میزان بالای بتا کاروتن در اسپیرولینا که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود.

تحقیقات نشان داده است که اسپیرولینا برای چشم مفید است. این اثبات شده است که در بهبود بیماری های چشم مانند آب مروارید سالمندان، آسیب به شبکیه در اثر دیابت (رتینیت)، آسیب به شبکیه نفروتیک و سخت شدن عروق خونی شبکیه موثر است.

دلیل آن غنی بودن اسپیرولینا از زیگزانتین است که این خطرات را کاهش می دهد.همچنین میزان بالای بتا کاروتن در اسپیرولینا که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود.