اسپیرولینا و خواص سم زدایی
اسپیرولینا و خواص سم زدایی

اسپیرولینا و خواص سم زدایی:

 
اسپیرولینا به آلکالایزکننده بدن شناخته شده است، که باعث افزایش عملکرد کبد می شود و یک عنصر ضروری در سم زدایی می باشد. همچنین کلروفیل فراوان موجود در اسپیرولینا به عنوان یک "سم زدا" شناخته شده است و با کمک به حذف سموم مانند فلزات سنگین و آلاینده های دیگر از خون کمک شایانی به سم زدایی از بدن می کند.
اسپیرولینا حاوی دو آنتی اکسیدان قوی فیکوسیانین و بتا کاروتن نیز می باشد، که می توانند به محافظت از سلول های آسیب دیده و حذف رادیکال های آزاد کمک شایانی نمایند.
 
اسپیرولینا و خواص سم زدایی      اسپیرولینا و خواص سم زدایی     اسپیرولینا و خواص سم زدایی    اسپیرولینا و خواص سم زدایی   اسپیرولینا و خواص سم زدایی   
اسپیرولینا به آلکالایزکننده بدن شناخته شده است، که باعث افزایش عملکرد کبد می شود و یک عنصر ضروری در سم زدایی می باشد. همچنین کلروفیل فراوان موجود در اسپیرولینا به عنوان یک "سم زدا" شناخته شده است و با کمک به حذف سموم مانند فلزات سنگین و آلاینده های دیگر از خون کمک شایانی به سم زدایی از بدن می کند.
اسپیرولینا حاوی دو آنتی اکسیدان قوی فیکوسیانین و بتا کاروتن نیز می باشد، که می توانند به محافظت از سلول های آسیب دیده و حذف رادیکال های آزاد کمک شایانی نمایند.
اسپیرولینا به آلکالایزکننده بدن شناخته شده است، که باعث افزایش عملکرد کبد می شود و یک عنصر ضروری در سم زدایی می باشد. همچنین کلروفیل فراوان موجود در اسپیرولینا به عنوان یک "سم زدا" شناخته شده است و با کمک به حذف سموم مانند فلزات سنگین و آلاینده های دیگر از خون کمک شایانی به سم زدایی از بدن می کند.
اسپیرولینا حاوی دو آنتی اکسیدان قوی فیکوسیانین و بتا کاروتن نیز می باشد، که می توانند به محافظت از سلول های آسیب دیده و حذف رادیکال های آزاد کمک شایانی نمایند.
اسپیرولینا به آلکالایزکننده بدن شناخته شده است، که باعث افزایش عملکرد کبد می شود و یک عنصر ضروری در سم زدایی می باشد. همچنین کلروفیل فراوان موجود در اسپیرولینا به عنوان یک "سم زدا" شناخته شده است و با کمک به حذف سموم مانند فلزات سنگین و آلاینده های دیگر از خون کمک شایانی به سم زدایی از بدن می کند.
اسپیرولینا حاوی دو آنتی اکسیدان قوی فیکوسیانین و بتا کاروتن نیز می باشد، که می توانند به محافظت از سلول های آسیب دیده و حذف رادیکال های آزاد کمک شایانی نمایند.
اسپیرولینا به آلکالایزکننده بدن شناخته شده است، که باعث افزایش عملکرد کبد می شود و یک عنصر ضروری در سم زدایی می باشد. همچنین کلروفیل فراوان موجود در اسپیرولینا به عنوان یک "سم زدا" شناخته شده است و با کمک به حذف سموم مانند فلزات سنگین و آلاینده های دیگر از خون کمک شایانی به سم زدایی از بدن می کند.
اسپیرولینا حاوی دو آنتی اکسیدان قوی فیکوسیانین و بتا کاروتن نیز می باشد، که می توانند به محافظت از سلول های آسیب دیده و حذف رادیکال های آزاد کمک شایانی نمایند.
اسپیرولینا به آلکالایزکننده بدن شناخته شده است، که باعث افزایش عملکرد کبد می شود و یک عنصر ضروری در سم زدایی می باشد. همچنین کلروفیل فراوان موجود در اسپیرولینا به عنوان یک "سم زدا" شناخته شده است و با کمک به حذف سموم مانند فلزات سنگین و آلاینده های دیگر از خون کمک شایانی به سم زدایی از بدن می کند.
اسپیرولینا حاوی دو آنتی اکسیدان قوی فیکوسیانین و بتا کاروتن نیز می باشد، که می توانند به محافظت از سلول های آسیب دیده و حذف رادیکال های آزاد کمک شایانی نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

اسپیرولینا و خواص سم زدایی   اسپیرولینا و خواص سم زدایی