اسپیرولینا و لاغری

اسپیرولینا و لاغری

اسپیرولینا و لاغری
جبلک اسپیرولینا به دلیل دارا بودن مقادیر بسیار بالای پروتئین و کمپلکس ویتامین بی در کاهش اشتها تاثیر بسزایی را دارد. بر این اساس می توان با استفاده از نظریات دکتر ادکینز به مکانیزم های این مواد در بدن پی برد.

از این رو استفاده این جلبک بین 1 تا 2 ساعت هر وعده غذایی علاوه بر تامین مواد مغذی و مورد نیاز بدن که باعث جلوگیری از ضعف های جسمانی میگردد، بشدت اشتهای فرد مصرف کننده را کاهش میدهد.  این موضوع اصلی ترین دلیل برای کاهش وزن در فرد چاق می باشد.

برای افراد چاق در وضعیت عادی و بطور عمومی مصرف روزانه 3 تا 6 گرم میکروجلبک اسپیرولینا و بصورت 1 تا 2 گرم در زمان 1 تا 2 ساعت پیش از هر وعده غذایی تاثیر بسزایی در کاهش اشتهای فرد و مقدار غذای روزانه او دارد.

باید توجه نمود که تامین بدن به لحاظ میزان ریز مغذی ها، ویتامین، پروتئین و اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری می باشد که این مقدار جلبک تمامی این مواد را تامین کرده و کاهش غذای مصرفی منجر به بروز ضعف در دراز مدت برای فرد نمی گردد.
نکات:
1.در ابتدای دوره شروع مصرف بهتر است از دوزهای کمینه استفاده گردد.
2.با ورزش هوازی حدود 15 تا 45 دقیقه در روز میتوان سرعت کاهش وزن در روز را افزایش داده و مکانیزم های بدن از لحاظ تنظیم اسیدیته خون را متعادل نمود.

.  اسپیرولینا و لاغری          اسپیرولینا و لاغری               اسپیرولینا و لاغری             اسپیرولینا و لاغری            اسپیرولینا و لاغری        اسپیرولینا و لاغری

جبلک اسپیرولینا به دلیل دارا بودن مقادیر بسیار بالای پروتئین و کمپلکس ویتامین بی در کاهش اشتها تاثیر بسزایی را دارد. بر این اساس می توان با استفاده از نظریات دکتر ادکینز به مکانیزم های این مواد در بدن پی برد.

از این رو استفاده این جلبک بین 1 تا 2 ساعت هر وعده غذایی علاوه بر تامین مواد مغذی و مورد نیاز بدن که باعث جلوگیری از ضعف های جسمانی میگردد، بشدت اشتهای فرد مصرف کننده را کاهش میدهد.  این موضوع اصلی ترین دلیل برای کاهش وزن در فرد چاق می باشد.